Da li su prededuzetnik i privredno društvo, koji imaju licencu i obavljaju delatnost socijalne zaštite sa smeštajem starih lica, oslobođeni PDV-a za pružene usluge smeštaja ?

Da li su prededuzetnik i privredno društvo, koji imaju licencu i obavljaju delatnost socijalne zaštite sa smeštajem starih lica, oslobođeni PDV-a za pružene usluge smeštaja ? Ovo pitanje nam često postavljaju pružaoci usluga socijalne zaštite za šta treba imati u vidu sledeće: Zakonom o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/2011) propisano je da poslove…

Da li DOO osnovan za poslove socijalne zaštite (smeštaj starih lica) mora da promeni pravnu formu u ustanovu socijalne zaštite i registruje se u sudski registar, kako bi obavljao ovu delatnost ?

Da li DOO osnovan za poslove socijalne zaštite (smeštaj starih lica) mora da promeni pravnu formu u ustanovu socijalne zaštite i registruje se u sudski registar, kako bi obavljao ovu delatnost ? Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010) propisano je da delatnosti iz oblasti socijalne zaštite sa smeštajem obuhvataju negu sa smeštajem…

Koje su obaveze prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti za postojeću stomatološku ordinaciju, registrovanu u APR u statusu preduzetnika ?

Koje su obaveze prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti za  postojeću stomatološku ordinaciju, registrovanu u  APR u statusu preduzetnika ? Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti,  objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 25/2019,  stupio je na snagu, osmog dana od dana objavljivanja, 10. aprila 2019. godine. Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse propisani…

Kako i kada treba da postojeća zdravstvena ustanova Apoteka, čiji osnivač je fizičko lice, uskladi svoja akta i organizaciju sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i da se registruje u APR ?

Kako i kada treba da postojeća zdravstvena ustanova  Apoteka, čiji osnivač je fizičko lice, uskladi svoja akta i organizaciju sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i da se registruje u APR ? Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti,  objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 25/2019,  stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, dana 10.04.2019.…

Da li privatna specijalistička lekarska ordinacija za pregled pacijenta može da koristi uslugu specijalističke ordinacije ili lekara druge specijalnosti ?

Da li privatna specijalistička lekarska ordinacija za pregled pacijenta može da koristi uslugu specijalističke ordinacije ili lekara druge specijalnosti ? Odredbom člana 33. st. 3. novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) uvodi se novina kojom se utvrđuje izuzetak od propisanog pravila da zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, može obavljati samo zdravstvenu…

Da li je lekar koji je registrovao lekarsku ordinaciju, kao i ostali zaposleni u ordinaciji, u obavezi da poseduju potvrdu o vakcinaciji na Hepatitis B ili na neku drugu bolest ?

Da li je lekar koji je registrovao lekarsku ordinaciju, kao i ostali zaposleni u ordinaciji, u obavezi da poseduju potvrdu o vakcinaciji na Hepatitis B ili na neku drugu bolest ? Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi koji podležu obaveznoj imunizaciji su oni koji pružaju usluge zdravstvene zaštite na odeljenjima sa povećanim rizikom od…

Koji su propisani uslovi za registraciju lekarske ordinacije ?

Koji su propisani uslovi za registraciju lekarske ordinacije ? Lekarska ordinacija može se osnovati kao opšta ili specijalistička, radi obavljanja određenih poslova zdravstvene delatnosti, ako ispunjava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima za obavljenje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i dr. oblicima zdravstvene službe (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2006, 112/2009 i 50/2010) i to: U POGLEDU KADRA…

Da li lekar koji je osnovao privatnu praksu – ordinaciju opšte medicine može da, u prostorijama ordinacije kao i na terenu, po pozivu pacijenta, pruža usluge davanja terapije (davanje infuzije, injekcija i sl.) ?

Da li lekar koji je osnovao privatnu praksu – ordinaciju opšte medicine može da, u prostorijama ordinacije kao i na terenu, po pozivu pacijenta, pruža usluge davanja terapije (davanje infuzije, injekcija i sl.) ? U drugim oblicima zdravstvene službe (privatna praksa) obavljaju se određeni poslovi zdravstvene delatnosti utvrđeni Pravilnikom o poslovima zdravstvene zaštite u drugim…

Koji su uslovi za registraciju laboratorije za medicinsku odnosno kliničku biohemiju i u laboratoriji za mikrobiologiju i patohistologiju ?

Koji su uslovi za registraciju laboratorije za medicinsku odnosno kliničku biohemiju i u laboratoriji za mikrobiologiju i patohistologiju ? Laboratorija  za medicinsku odnosno kliničku biohemiju i u laboratoriji za mikrobiologiju i patohistologiju može se osnovati i obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako ispunjava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima za obavljenje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim…

Koji su uslovi za registraciju specijalističke ordinacije opšte prakse ?

Specijalističku ordinacija  može se osnovati i obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako ispunjava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima za obavljenje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i dr. oblicima zdravstvene službe („Sl. glasnik RS“, br. 43/2006, 112/2009 i 50/2010) i to: U POGLEDU KADRA (Član 40 Pravilnika) Specijalističku ordinaciju  iz iblasti opšte medicine, odnosno zdravstvena…