CENOVNIK USLUGA

Specijalne ponude

Planirate da osnujete privredno društvo, udruženje, ustanovu ili da poslujete u svojstvu preduzetnika ?

Iskoristite našu akcijsku ponudu :

  • ukoliko nakon registracije ugovorimo vođenje knjiga usluge registracije su:
    – za preduzetnike i privatnu praksu u zdravstvu besplatne (gratis),
    – 50% od cene iz cenovnika za pravna lica !!!
  • subjektima koji već imaju registrovanu delatnost a dogovorimo se za vođenje knjiga, knigovodstvene usluge vršimo besplatno jedan mesec.

To nije sve !!!

Nudimo i specijalni popust za svakog novog klijenta sa kojim ostvarimo saradnju na vašu preporuku, Vi i naš novi klijent na poklon dobijate jedan mesec naših usluga besplatno !

OSNIVANJE* (konsultacije, izrada potrebnih akata i zahteva za registraciju sa podnošenjem registru)

Privredno društvo, predstavništvo i ogranak stranog privrednog društva, od  …………………………………………. 80 €
Udruženja, sportske organizacije, savezi, od ………………………………………………………………………………………… 150 €
Zdravstvene ustanove (apoteka, specijalna bolnica, dom zdravlja, klinika), od  ……………………………………… 200 €
Ustanove za smeštaj penzionera i starih lica, od ………………………………………………………………………………….. 200 €
Preduzetnika (sve delatnosti osim zdravstva i veterine) …………………………………………………………………………. 30 €
Privatne prakse u zdravstvu (ordinacija, poliklinika, apoteka, laboratorija, ambulanta i zubna tehnika) od … 80 €

* NAPOMENA : Klijenti sa kojima se nakon osnivanja dogovori dalja saradnja-vođenje poslovnih knjiga ne plaćaju uslugu osnivanja (gratis) ili,ako su pravna lica, plaćaju 50% od cene.

PROMENE (konsultacije, izrada akata, prečišćenog teksta osnivačkog akta i zahteva za registraciju sa podnošenjem registru)

Privredno društvo, predstavništvo i ogranak stranog privrednog društva, od ………………………………………….. 100 €
Udruženja, sportske organizacije, savezi, od ………………………………………………………………………………………….. 50 €
Zdravstvene ustanove (apoteka, specijalna bolnica, dom zdravlja, klinika), od …………………………………………. 60 €
Ustanove za smeštaj penzionera i starih lica, od …………………………………………………………………………………….. 60 €
Preduzetnika (sve delatnosti), od …………………………………………………………………………………………………………… 30 €

LIKVIDACIJE I BRISANJE IZ REGISTRA (konsultacije, izrada akata i zahteva za registraciju sa podnošenjem registru)

Pravna lica (pokretanje postupka), od ……………………………………………………………………………………………………. 100 €
Pravna lica (vođenje postupka), od ………………………………………………………………………………………………………… 100 €
Pravna lica (brisanje iz registra), od ……………………………………………………………………………………………………….. 100 €
Preduzetnici (brisanje iz registra), od ………………………………………………………………………………………………………. 30 €
Preduzetnici (promena pravne forme i nastavak obavljanja delatnosti kao privredno društvo), od …………….. 100 €

RAČUNOVODSTVENE USLUGE (pravna lica i preduzetnici koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)

Za klijente koji nisu u sistemu PDV, samo finansijsko knjigovodstvo (zdravstvo i usluge), od ……………………… 80 €

Za PDV obveznike, samo finansijsko knjigovodstvo (usluge), od ……………………………………..…….………………… 120 €

Za PDV obveznike, samo finansijsko knjigovodstvo (apoteke i trg. na malo koje vode KEP), od ………………….. 150 €

Za PDV obveznike, finansijsko i robno knjigovodstvo (trgovina na veliko), od …………………………………………… 200 €

Za klijente koji nisu u sistemu PDV-a, finansijsko i pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja), od ………………….. 250 €

Za PDV obveznike, finansijsko, robno i pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja, dorada), od ………………………. 300 €

PROSTO KNJIGOVODSTVO I PAUŠALNO OPOREZOVANI PREDUZETNICI

Preduzetnici – obveznici PDV, od …………………………………………………………………………………………………………… 100 €

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a, od ……………………………………………………………………………………………… 70 €

Paušalno oporezovani preduzetnici, od ………………………………………………………………………………………………….. 50 €

OBRAČUN ZARADA, NAKNADA ZARADA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH*

Mesečna naknada po zaposlenom ………………………………………………………………………………………………………….. 10 €

* NAPOMENA : podrazumeva sve usluge vezane za zasnivanje radnog odnosa od sačinjavanja ugovora o radu, prijave na obavezno osiguranje, upisom radnog staža, izdavanja i overe zdravstvene knjižice (za zaposlenog i izdržavane članove porodice), do sačinjavanja rešenja (plaćeno, neplaćeno i porodiljsko odsustvo) i potvrda za potrebe kredita, dečije zaštite i slično. Takođe, za obračunate zarade i naknade zarada svih zaposlenih sačinjavaju se nalozi za plaćanje zarada i poreza i doprinosa na zarade, kao i odgovarajuće poreske prijave koje se podnose poreskoj upravi.

OBRAČUN POREZA PO ODBITKU

Obračun poreza na prihode od : zakupa pokretne i nepokretne imovine, od kapitala (dividende, raspodela dobiti); naknade po ugovoru : o delu, o dopunskom radu, o autorstvu, o stipendiranju,o volontiranju i dr. koji se obračunavaju u momentu isplate, od ……………. 10 €