SPORTSKE ORGANIZACIJE

OSNIVANJE

Sportske organizacije su: sportska udruženja, sportska društva, granski i teritorijalni sportski savezi, Olimpijski komitet Srbije, stručna i druga udrženja i savezi u oblasti sporta.
Kao i svako udruženje, sportsko udruženje kao dobrovoljnu i nedobitnu organizaciju mogu osnovati najmanje tri osnivača, domaća i strana pravna i fizička lica, radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta.
Sportsko društvo osniva se udruživanjem sportskih udruženja radi uređivanja i sotvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, kao i zajedničkog nastupanja u oblasti sporta.
Granski i teritorijalni savezi osnivaju se udruživanjem sportskih organizacija, saveza i udruženja radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa u određenoj sportskoj grani ili teritoriji.

Stručna sportska udruženja mogu osnovati sportski stručnjaci radi uređivanja i ostvarivanja stručnih sportskih pitanja od zajedničkog interesa (udruženja sudija, trenera i dr.)

Druga udruženja i savezi u oblasti sporta mogu se osnovati kao udruženja
navijača, organizacionih odbora i sl.

Sportsko udruženje/ društvo/ savez stiče svojstvo pravnog lica danom registracije u Registar.

Udruženje/društvo/savez osniva se na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, statuta, konstituisanja i imenovanja organa.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, da bi ste to samostalno uradili treba da znate kako su zakonom uređena ta pitanja poput : organa (skupština udruženja, nadzorni odbor i predsednik);osnovnog kapitala i naziva – poslovnog imena, a u slučaju da se obavlja i privredna aktivnost : pretežne delatnosti, kao i druga pitanja.

Pored ovoga, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti počev od odgovornosti osnivača i članova, zakonskog zastupnika,do odgovornosti i obaveza na ime poreza,doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za delatnost udruženja sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije i postignutog dogovora, za potrebe registracije pristupamo izradi akata za osnivanje i registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti) i podnošenju nadležnomregistru, sa vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri.

PROMENE

U toku trajanja udruženja /društva/ saveza u oblasti sporta često se ukazuje potreba za izmenama osnivačkih akata u pogledu npr. : promena pravne forme (oblika organizovanja), naziva – poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti,organa,zastupnika, povećanja i smanjenja osnovnog kapitala i dr, što iziskuje donošenje odgovarajuće odluke nadležnog organa tog subjekta.

Navedvene izmene obavezno se registruju u nadležnom Registru što podrazumeva izradu odgovarajućih akata u pisanoj formi radi registracije.

Takođe, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti kao osnivača, odgovornosti zakonskog zastupnika, pa do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za delatnost udruženja/društava/saveza u oblasti sporta sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije i postignutog dogovora, pristupimo izradi akata za registraciju (odluka,ugovora,zahteva,pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti za potrebe registracije) i podnošenju nadležnom registru, sa Vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri

BRISANJE

Brisanje udruženja/društva/saveza u oblasti sporta iz Registra može se izvršiti u sledećim slučajevima :

  • nakon sprovedenog postupka likvidacije,
  • nakon okončanja stečajnog postupka, i
  • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika (podela, spajanje i sl.).

Likvidacija se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (shodna primena propisa) koje se odnose na prestanak i brisanje privrednih društava.

Likvidacija se sprovodi kada udruženje/društvo/savez u oblasti sporta ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza, ukoliko ih ima, odlukom osnivača. Tom odlukom imenuje se i likvidacioni upravnik koji sprovodi postupak likvidacije i odgovara za zakonitost. Ista počinje danom registracije odluke o likvidaciji u Registru.
Na osnovu knjigovodstvenog stanja likvidacioni upravnik sačinjava početni likvidacioni bilans sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.
Na osnovu stanja obaveza po početnom bilansu likvidacioni upravnik obaveštava sve poznate poverioce o pokretanju postupka likvidacije i poziva ih da prijave svoja potraživanja u zakonskom roku.
U toku likvidacije subjekt likvidacije više ne obavlja redovne poslovne aktivnosti već radi na izmirenju obaveza iz imovine (novčana sredstva, potraživanja, osnovna sredstva i dr.).
Nakon izmirenja obaveza sačinjava se konačni likvidacioni bilans koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.
Na kraju likvidacioni upravnik sačinjava izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije sa predlogom raspodele ostatka imovine kojim se utvrđuje likvidacioni ostatak i dostavlja skupštini na usvajanje, nakon čega se može izvršiti brisanje iz Registra, podnošenjem zahteva i propisane dokumentacije.

Ova agencija ima dugogodišnje iskustvo u donošenju akata i registarciji likvidacije, a ukoliko udruženje/društvo/savez u oblasti sporta raspolaže znatnim likvidacionim ostatkom, nakon izmirenja svih obaveza, predlažemo da za likvidacionog upravnika imenujete nekoga iz ove agencije ko ima iskustva u sprovođenju postupka likvidacije i, na kraju, odgovara za zakonitost osnivačima, državnim organima i trećim licima.

Stečaj se sprovodi od strane privrednog suda na predlog poverilaca, u skladu sa Zakonom o stečaju. Postupak počinje donošenjem odluke nadležnog suda o otvaranju stečajnog postupka što se registruje u Registru, podnošenjem zahteva sa prilogom kopije sudske odluke. Takođe, registruju se i sve promene nastale u toku postupka stečaja (zastupnika, obustave postupka stečja i osnivača u slučaju prodaje stečajnog dužnika i dr.), na osnovu sudskih odluka.

Zakonom o sportu predviđena je mogućnost brisanja udruženja/društva/saveza u oblasti sporta, bez sprovođenja postupka likvidacije,.u slučajevima statusne promene ili zabrane rada.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, da bi ste to samostalno uradili treba da imate u vidu i obaveze i odgovornosti koje proizilaze u slučaju brisanja , počev od odgovornosti zastupnika i osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda..

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da, prethodno, konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve aspekte mogućih rešenja.