UDRUŽENJA I SAVEZI

OSNIVANJE

Udruženje, kao dobrovoljnu, nevladinu i nedobitnu organizaciju mogu osnovati najmanje tri osnivača, domaća i strana pravna i fizička lica, stim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.
Ciljevi udruženja mogu biti ostvarivanje i unapređenje određenog zajedničkog ili opšteg interesa, na osnovu čega se razlikuju : poslovna, strukovna, udrženja poslodavaca i ostala na bazi učlanjenja.

Udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u Registar.

Pored osnovne delatnosti definisane ciljevima udruženje može registrovati i obavljanje neke privredne delatnosti radi sticanja dobiti, podnošenjem prijave za upis nakon sticanja statusa pravnog lica, odnosno dobijanja rešenja o upisu u Registar udruženja.
Udruženje se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, statuta, konstituisanja i imenovanja organa.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, da bi ste to samostalno uradili treba da znate kako su zakonom uređena ta pitanja poput : organa (skupština udruženja, nadzorni odbor i predsednik); osnovnog kapitala i naziva – poslovnog imena, a u slučaju da se obavlja i privredna aktivnost : pretežne delatnosti, kao i druga pitanja.

Pored ovoga, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti počev od odgovornosti osnivača i članova, zakonskog zastupnika, do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za delatnost udruženja sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije i postignutog dogovora, za potrebe registracije pristupamo izradi akata za osnivanje i registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti) i podnošenju nadležnom registru, sa vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri.

PROMENE

U toku trajanja udruženja često se ukazuje potreba za izmenama osnivačkih akata u pogledu npr. : promena pravne forme (oblika organizovanja), naziva – poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti, organa, zastupnika, povećanja i smanjenja osnovnog kapitala i dr, što iziskuje donošenje odgovarajuće odluke nadležnog organa tog subjekta.
Navedvene izmene obavezno se registruju u nadležnom Registru što podrazumeva izradu odgovarajućih akata u pisanoj formi radi registracije.

Takođe, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti kao osnivača, odgovornosti zakonskog zastupnika, pa do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za delatnost udruženja sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije i postignutog dogovora, pristupimo izradi akata za registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti za potrebe registracije) i podnošenju nadležnom registru, sa Vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri

BRISANJE

Brisanje udruženja iz Registra može se izvršiti u sledećim slučajevima :

  • nakon sprovedenog postupka likvidacije,
  • nakon okončanja stečajnog postupka, i
  • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika (podela, spajanje i sl.).

Likvidacija se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (shodna primena propisa) koje se odnose na prestanak i brisanje privrednih društava.

Likvidacija se sprovodi kada udruženje ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza, ukoliko ih ima, odlukom osnivača. Tom odlukom imenuje se i likvidacioni upravnik koji sprovodi postupak likvidacije i odgovara za zakonitost. Ista počinje danom registracije odluke o likvidaciji u Registru.
Na osnovu knjigovodstvenog stanja likvidacioni upravnik sačinjava početni likvidacioni bilans sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.
Na osnovu stanja obaveza po početnom bilansu likvidacioni upravnik obaveštava sve poznate poverioce o pokretanju postupka likvidacije i poziva ih da prijave svoja potraživanja u zakonskom roku.
U toku likvidacije subjekt likvidacije više ne obavlja redovne poslovne aktivnosti već radi na izmirenju obaveza iz imovine (novčana sredstva, potraživanja, osnovna sredstva i dr.).
Nakon izmirenja obaveza sačinjava se konačni likvidacioni bilans i isti se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.
Na kraju likvidacioni upravnik sačinjava izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije sa predlogom raspodele ostatka imovine kojim se utvrđuje likvidacioni ostatak i dostavlja skupštini na usvajanje, nakon čega se može izvršiti brisanje iz Registra, podnošenjem zahteva i propisane dokumentacije.
Ova agencija ima dugogodišnje iskustvo u donošenju akata i registarciji likvidacije, a ukoliko udruženje raspolaže znatnim likvidacionim ostatkom, nakon izmirenja svih obaveza, predlažemo da za likvidacionog upravnika imenujete nekoga iz ove agencije ko ima iskustva u sprovođenju postupka likvidacije i, na kraju, odgovara za zakonitost osnivačima, državnim organima i trećim licima.
Stečaj se sprovodi od strane privrednog suda na predlog poverilaca, u skladu sa Zakonom o stečaju. Postupak počinje donošenjem odluke nadležnog suda o otvaranju stečajnog postupka što se registruje u Registru, podnošenjem zahteva sa prilogom kopije sudske odluke. Takođe, registruju se i sve promene nastale u toku postupka stečaja (zastupnika, obustave postupka stečja i osnivača u slučaju prodaje stečajnog dužnika i dr.), na osnovu sudskih odluka.
Zakonom o udruženjima je predviđena mogućnost brisanja udruženja i u skraćenom postupku, bez sprovođenja postupka likvidacije.
Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, da bi ste to samostalno uradili treba da imate u vidu i obaveze i odgovornosti koje proizilaze u slučaju brisanja , počev od odgovornosti zastupnika i osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda..

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da, prethodno, konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.