IZRADA NORMATIVNIH AKATA

Vršimo usluge izrade normativnih akata i to :

  • iz oblasti rada i radnih odnosa : pojedinačni kolektivni ugovori, pravilnik o radu, pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, ugovori o radu ukoliko nije zaključen pojedinačni kolektivni ugovor, rešenja (o raskidu radnog odnosa, o plaćenom/neplaćenom odsustvu, o godišnjem odmoru i dr.), odluka o solidarnoj pomoći, odluka o jubilarnoj nagradi,
  • iz oblasti zabrane pušenja : odluke o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama i odluke o imenovanju lica odgovornog za kontrolu zabrane pušenja,
  • iz oblasti finansija : pravilnik o računovodstvu, pravilnik o blagajničkom poslovanju i raspolaganju gotovim novcem, odluke o blagajničkom maksimumu i sl.,
  • iz ostalih oblasti : svih vrsta ugovora (o poslovnoj i tehničkoj saradnji, o nabavci i prodaji, o zastupanju, o zakupu pokretnih i nepokretnih stvari, lizingu i dr.)