USTANOVE I PREDUZETNICI U OBLASTI ZDRAVSTVA

OSNIVANJE USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE U ZDRAVSTVU

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da zdravstvenu ustanovu može osnovati : Republika, autonomna pokrajina, lokalna samouprava, pravno ili fizičko lice, pod propisanim uslovima u pogledu : kadrova, prostora, opreme i lekova, sredstvima u državnoj ili privatnoj svojini.
Dakle, osnivač može biti pravno lice (privredno društvo, udruženje, sportske organizacije, ogranci domaćeg i stranog privrednog društva sa statusom pravnog lica) jedno ili više njih, kao i fizička lica, koja ne moraju biti zdravstveni radnici.
Ustanove mogu obavljati zdravstvenu delatnost u nekom od propisanih oblika organizovanja : dom zdravlja; apoteka; bolnica (opšta ili specijalna); zavod; zavod za javno zdravlje; klinika; institut i kliničko bolnički centar.

Pored ovoga Zakonom je predviđena mogućnost obavljanja privatne prakse od strane nezaposlenog zdravstvenog radnika, u svojstvu preduzetnika, osim za zdravstvene delatnosti iz oblasti: hitne medicinske pomoći; snabdevanja krvlju i krvnim derivatima; uzimanja, čuvanja i presađivanja organa i delova ljudskog tela; proizvodnje seruma i vakcina; patoanatomsko- obdukcijske delatnosti, kao i zdravstvenu delatnost iz oblasti javnog zdravlja.

Privatna praksa u svojstvu preduzetnika može se osnovati kao : ordinacija lekara, odnosno stomatologa (opšta i specijalistička); poliklinika (najmanje tri osnivača različitih specijalnosti), laboratorija (za medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju); apoteka; ambulanta (za zdravstvenu negu i rehabilitaciju) i laboratorija za zubnu tehniku.

Uslov za registraciju osnivanja i u jednom i u drugom slučaju je da se, uz registracionu prijavu, podnese rešenje nadležnog zdravstvenog inspektora kojim se utvrđuje ispunjenost uslova propisanih Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Razlika između zdravstvene ustanove i privatne prakse kao preduzetnika je i u tome što se Registar ustanova vodi kod Privrednog suda a Registar preduzetnika kod Agencije za privredne registre.

Pored ovoga, radi registracije ustanove, potrebno je doneti u pisanoj formi osnivački akt i statut, sa obaveznim elementima utvrđenim zakonom.

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa preporučuje Vam se da prethodno konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.

Takođe, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti kao osnivača, odgovornosti zakonskog zastupnika, pa do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost, sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije o Vašoj ideji za pružanje zdravstvenih usluga i postignutog dogovora za potrebe registracije pristupamo izradi akata za osnivanje i registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti) i podnošenju nadležnom registru, sa Vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri.

PROMENE U TOKU POSLOVANJA

U toku trajanja zdravstvene ustanove i preduzetnika u oblasti zdravstva često se ukazuje potreba za izmenama osnivačkih akata u pogledu : promena pravne forme (oblika organizovanja), naziva – poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti, organa, zastupnika, povećanja i smanjenja osnovnog kapitala i dr, što se rešava donošenjem odgovarajuće odluke nadležnog organa tog subjekta.
Navedvene izmene obavezno se registruju u nadležnom registru koji se vodi u Privrednom sudu, u slučaju ustanova, odnosno kod Agencije za privredne register u slučaju preduzetnika, što podrazumeva izradu odgovarajućih akata u pisanoj formi, radi registracije.

Takođe, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti kao osnivača, odgovornosti zakonskog zastupnika, pa do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost, sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije o Vašoj ideji za pružanje zdravstvenih usluga i postignutog dogovora za potrebe registracije pristupamo izradi akata za osnivanje i registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti) i podnošenju nadležnom registru, sa Vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri.

BRISANJE IZ REGISTRA USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE U ZDRAVSTVU

Brisanje zdravstvene ustanove iz Registra može se izvršiti u sledećim slučajevima :

  • nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
  • nakon okončanja stečajnog postupka,
  • odlukom ili prestankom postojanja osnivača ogranka – predstavništva stranog privrednog društva, i
  • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika (podela, spajanje i sl.).

Likvidacija se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (shodna primena propisa) koje se odnose na prestanak i brisanje privrednih društava.

Likvidacija se sprovodi kada ustanova ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza, ukoliko ih ima, odlukom osnivača. Tom odlukom imenuje se i likvidacioni upravnik koji sprovodi postupak likvidacije i odgovara za zakonitost. Ista počinje danom registracije odluke o likvidaciji u Registru.

Na osnovu knjigovodstvenog stanja likvidacioni upravnik sačinjava početni likvidacioni bilans sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.

Na osnovu stanja obaveza po početnom bilansu likvidacioni upravnik obaveštava sve poznate poverioce o pokretanju postupka likvidacije i poziva ih da prijave svoja potraživanja u zakonskom roku.

U toku likvidacije subjekt likvidacije više ne obavlja redovne poslovne aktivnosti već radi na izmirenju obaveza iz imovine (novčana sredstva, potraživanja, osnovna sredstva i dr.).

Nakon izmirenja obaveza sačinjava se konačni likvidacioni bilans koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.

Na kraju likvidacioni upravnik sačinjava izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije sa predlogom raspodele ostatka imovine kojim se utvrđuje likvidacioni ostatak i dostavlja skupštini na usvajanje, nakon čega se može izvršiti brisanje iz Registra, podnošenjem zahteva i propisane dokumentacije.

Ova agencija ima dugogodišnje iskustvo u donošenju akata i registarciji likvidacije, a ukoliko privredno društvo raspolaže znatnim likvidacionim ostatkom, nakon izmirenja svih obaveza, na Vaš zahtev, predlažemo da za likvidacionog upravnika imenujete nekoga iz ove agencije ko ima iskustva u sprovođenju postupka likvidacije i, na kraju, odgovara za zakonitost osnivačima, državnim organima i trećim licima.

Stečaj se sprovodi od strane privrednog suda na predlog poverilaca, u skladu sa Zakonom o stečaju. Postupak počinje donošenjem odluke nadležnog suda o otvaranju stečajnog postupka što se registruje u Registru, podnošenjem zahteva sa prilogom kopije sudske odluke. Takođe, registruju se i sve promene nastale u toku postupka stečaja (zastupnika, obustave postupka stečja i osnivača u slučaju prodaje stečajnog dužnika i dr.), na osnovu sudskih odluka.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, da bi ste to samostalno uradili treba da imate u vidu i obaveze i odgovornosti koje proizilaze u slučaju brisanja , počev od odgovornosti zastupnika i osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda..

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da prethodno konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.

Brisanje privatne prakse u svojstvu preduzetnika (ordinacije, poliklinike,apoteke, laboratorije, ambulante i laboratorije zubne tehnike) iz Registra vrši se u slučajevima :

  • prestanka obavljanja delatnosti odlukom preduzetnika (trajna odjava delatnosti),
  • prestanka obavljanja delatnosti po sili zakona (zabrane rada od strane inspekcije zbog neispunjenosti uslova za obavljenje registrovane delatnosti, ništavost registracije, smrt preduzetnika, upućivanje preduzetnika na izdržavanje kazne zatvora duže od 6 meseci i sl.),
  • kada preduzetnik nastavlja da obavlja delatnost u formi ustanove-pravnog lica.

Brisanje preduzetnika se vrši podnošenjem zahteva Registru, koji se vodi kod Agencije za privredne registre, uz podnošenje odgovarajućih akata u pisanoj formi.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, u slučaju da preduzetnik nastavlja da obavlja delatnost u formi zdravstvene ustanove, treba znati kako su zakonom uređena pitanja poput : oblika organizovanja; naziva – poslovnog imena firme; pretežne delatnosti koje će isto obavljati; organa (skupština društva, nadzorni odbor i direktor-i ); osnovni kapital; uloge osnivača i udele, kao i druga pitanja. Pored ovoga, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od odgovornosti osnivača i zakonskog zastupnika, do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da, prethodno, konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.

Lekarske ordinacije
Laboratorije
Stomatološke ordinacije
Poliklinike
Bolnice
Ordinacije za kardiologiju
Oftamološke ordinacije
Apoteke
Ambulante
Masaže