USTANOVE I PREDUZETNICI U OBLASTI ZDRAVSTVA

OSNIVANJE

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da zdravstvenu ustanovu može osnovati : Republika, autonomna pokrajina, lokalna samouprava, pravno ili fizičko lice, pod propisanim uslovima u pogledu : kadrova, prostora, opreme i lekova, sredstvima u državnoj ili privatnoj svojini.
Dakle, osnivač može biti pravno lice (privredno društvo, udruženje, sportske organizacije, ogranci domaćeg i stranog privrednog društva sa statusom pravnog lica) jedno ili više njih, kao i fizička lica, koja ne moraju biti zdravstveni radnici.
Ustanove mogu obavljati zdravstvenu delatnost u nekom od propisanih oblika organizovanja : dom zdravlja; apoteka; bolnica (opšta ili specijalna); zavod; zavod za javno zdravlje; klinika; institut i kliničko bolnički centar.

Pored ovoga Zakonom je predviđena mogućnost obavljanja privatne prakse od strane nezaposlenog zdravstvenog radnika, u svojstvu preduzetnika, osim za zdravstvene delatnosti iz oblasti: hitne medicinske pomoći; snabdevanja krvlju i krvnim derivatima; uzimanja, čuvanja i presađivanja organa i delova ljudskog tela; proizvodnje seruma i vakcina; patoanatomsko- obdukcijske delatnosti, kao i zdravstvenu delatnost iz oblasti javnog zdravlja.

Privatna praksa u svojstvu preduzetnika može se osnovati kao : ordinacija lekara, odnosno stomatologa (opšta i specijalistička); poliklinika (najmanje tri osnivača različitih specijalnosti), laboratorija (za medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju); apoteka; ambulanta (za zdravstvenu negu i rehabilitaciju) i laboratorija za zubnu tehniku.

Uslov za registraciju osnivanja i u jednom i u drugom slučaju je da se, uz registracionu prijavu, podnese rešenje nadležnog zdravstvenog inspektora kojim se utvrđuje ispunjenost uslova propisanih Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Razlika između zdravstvene ustanove i privatne prakse kao preduzetnika je i u tome što se Registar ustanova vodi kod Privrednog suda a Registar preduzetnika kod Agencije za privredne registre.

Pored ovoga, radi registracije ustanove, potrebno je doneti u pisanoj formi osnivački akt i statut, sa obaveznim elementima utvrđenim zakonom.

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa preporučuje Vam se da prethodno konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.

Takođe, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti kao osnivača, odgovornosti zakonskog zastupnika, pa do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost, sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije o Vašoj ideji za pružanje zdravstvenih usluga i postignutog dogovora za potrebe registracije pristupamo izradi akata za osnivanje i registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti) i podnošenju nadležnom registru, sa Vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri.

PROMENE

U toku trajanja zdravstvene ustanove i preduzetnika u oblasti zdravstva često se ukazuje potreba za izmenama osnivačkih akata u pogledu : promena pravne forme (oblika organizovanja), naziva – poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti, organa, zastupnika, povećanja i smanjenja osnovnog kapitala i dr, što se rešava donošenjem odgovarajuće odluke nadležnog organa tog subjekta.
Navedvene izmene obavezno se registruju u nadležnom registru koji se vodi u Privrednom sudu, u slučaju ustanova, odnosno kod Agencije za privredne register u slučaju preduzetnika, što podrazumeva izradu odgovarajućih akata u pisanoj formi, radi registracije.

Takođe, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti kao osnivača, odgovornosti zakonskog zastupnika, pa do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost, sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije o Vašoj ideji za pružanje zdravstvenih usluga i postignutog dogovora za potrebe registracije pristupamo izradi akata za osnivanje i registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti) i podnošenju nadležnom registru, sa Vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brisanje zdravstvene ustanove iz Registra može se izvršiti u sledećim slučajevima :

  • nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
  • nakon okončanja stečajnog postupka,
  • odlukom ili prestankom postojanja osnivača ogranka – predstavništva stranog privrednog društva, i
  • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika (podela, spajanje i sl.).

Likvidacija se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (shodna primena propisa) koje se odnose na prestanak i brisanje privrednih društava.

Likvidacija se sprovodi kada ustanova ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza, ukoliko ih ima, odlukom osnivača. Tom odlukom imenuje se i likvidacioni upravnik koji sprovodi postupak likvidacije i odgovara za zakonitost. Ista počinje danom registracije odluke o likvidaciji u Registru.

Na osnovu knjigovodstvenog stanja likvidacioni upravnik sačinjava početni likvidacioni bilans sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.

Na osnovu stanja obaveza po početnom bilansu likvidacioni upravnik obaveštava sve poznate poverioce o pokretanju postupka likvidacije i poziva ih da prijave svoja potraživanja u zakonskom roku.

U toku likvidacije subjekt likvidacije više ne obavlja redovne poslovne aktivnosti već radi na izmirenju obaveza iz imovine (novčana sredstva, potraživanja, osnovna sredstva i dr.).

Nakon izmirenja obaveza sačinjava se konačni likvidacioni bilans koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.

Na kraju likvidacioni upravnik sačinjava izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije sa predlogom raspodele ostatka imovine kojim se utvrđuje likvidacioni ostatak i dostavlja skupštini na usvajanje, nakon čega se može izvršiti brisanje iz Registra, podnošenjem zahteva i propisane dokumentacije.

Ova agencija ima dugogodišnje iskustvo u donošenju akata i registarciji likvidacije, a ukoliko privredno društvo raspolaže znatnim likvidacionim ostatkom, nakon izmirenja svih obaveza, na Vaš zahtev, predlažemo da za likvidacionog upravnika imenujete nekoga iz ove agencije ko ima iskustva u sprovođenju postupka likvidacije i, na kraju, odgovara za zakonitost osnivačima, državnim organima i trećim licima.

Stečaj se sprovodi od strane privrednog suda na predlog poverilaca, u skladu sa Zakonom o stečaju. Postupak počinje donošenjem odluke nadležnog suda o otvaranju stečajnog postupka što se registruje u Registru, podnošenjem zahteva sa prilogom kopije sudske odluke. Takođe, registruju se i sve promene nastale u toku postupka stečaja (zastupnika, obustave postupka stečja i osnivača u slučaju prodaje stečajnog dužnika i dr.), na osnovu sudskih odluka.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, da bi ste to samostalno uradili treba da imate u vidu i obaveze i odgovornosti koje proizilaze u slučaju brisanja , počev od odgovornosti zastupnika i osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda..

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da prethodno konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.

Brisanje privatne prakse u svojstvu preduzetnika (ordinacije, poliklinike,apoteke, laboratorije, ambulante i laboratorije zubne tehnike) iz Registra vrši se u slučajevima :

  • prestanka obavljanja delatnosti odlukom preduzetnika (trajna odjava delatnosti),
  • prestanka obavljanja delatnosti po sili zakona (zabrane rada od strane inspekcije zbog neispunjenosti uslova za obavljenje registrovane delatnosti, ništavost registracije, smrt preduzetnika, upućivanje preduzetnika na izdržavanje kazne zatvora duže od 6 meseci i sl.),
  • kada preduzetnik nastavlja da obavlja delatnost u formi ustanove-pravnog lica.

Brisanje preduzetnika se vrši podnošenjem zahteva Registru, koji se vodi kod Agencije za privredne registre, uz podnošenje odgovarajućih akata u pisanoj formi.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, u slučaju da preduzetnik nastavlja da obavlja delatnost u formi zdravstvene ustanove, treba znati kako su zakonom uređena pitanja poput : oblika organizovanja; naziva – poslovnog imena firme; pretežne delatnosti koje će isto obavljati; organa (skupština društva, nadzorni odbor i direktor-i ); osnovni kapital; uloge osnivača i udele, kao i druga pitanja. Pored ovoga, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od odgovornosti osnivača i zakonskog zastupnika, do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da, prethodno, konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.