USTANOVA ZA SMEŠTAJ PENZIONERA I DRUGIH STARIH LICA

OSNIVANJE

Zakonom o socijalnoj zaštiti uređeno je da osnivač ustanova za smeštaj korisnika mogu biti Republika, autonomna pokrajina, lokalna samouprava, kao i pravna i fizička lica pod propisanim uslovima u pogledu : kadrova, prostora i opreme, sredstvima u državnoj ili privatnoj svojini. Dakle, osnivač može biti pravno lice (privredno društvo, udruženje, sportska organizacija, ogranci domaćeg i stranog privrednog društva sa statusom pravnog lica), jedno ili više njih, kao i fizička lica, koja ne moraju biti socijalni radnici. Registar ovih ustanova vodi se kod Privrednog suda.

Uslov za registraciju osnivanja je da se, uz registracionu prijavu, podnese rešenje Ministarstva rada i socijalne politike ili Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u slučaju da je sedište u Vojvodini, inspektora kolim se utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite – doma za stare i penzionere.

Pravinikom o o bližim uslovima za početak rada i normativnim standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica propisani su uslovi u pogledu : prostora; opreme; stručnih i dr. radnika; održavanja lične higijene korisnika, prostora i opreme; garderobe korisnika; zdravstvene usluge i usluge u slučaju smrti. Elaborat sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnosi se uz zahtev koji se podnosi nadležnoj inspekciji iz Ministarstva rada i socijalne politike ili Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Kako su navedene stvari regulisane gomilom propisa preporučuje Vam se da prethodno konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.

Pored ovoga treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti, kao osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za delatnost ustanova, sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije o Vašoj ideji i postignutog dogovora, za potrebe registracije pristupamo izradi akata za osnivanje i registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne dokumentacije i saglasnosti) i podnosimo nadležnom registru, sa Vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri.

PROMENE

U toku trajanja ustanove za smeštaj penzionera i drugih starih lica često se ukazuje potreba za izmenama osnivačkih akata u pogledu npr. : promena pravne forme (oblika organizovanja), naziva – poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti, organa, zastupnika, povećanja i smanjenja osnovnog kapitala i dr, što iziskuje donošenje odgovarajuće odluke nadležnog organa tog subjekta. Navedvene izmene obavezno se registruju u nadležnom registru koji se vodi u Privrednom sudu, što podrazumeva izradu odgovarajućih akata u pisanoj formi radi registracije.
Takođe, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti kao osnivača, odgovornosti zakonskog zastupnika, pa do odgovornosti i obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Ova agencija je specijalizovana za delatnost ustanova za smeštaj korisnika sa dugogodišnjim iskustvom te Vam predlaže da, nakon konsultacije i postignutog dogovora, pristupamo izradi akata za osnivanje i registraciju (odluka, ugovora, zahteva, pribavljanju potrebne za potrebe registracije dokumentacije i saglasnosti) i podnošenju nadležnom registru, sa Vašim angažovanjem u najmanjoj mogućoj meri.

BRISANJE

Brisanje ustanove za smeštaj penzionera i drugih starih lica iz Registra može se izvršiti u sledećim slučajevima :

  • nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
  • nakon okončanja stečajnog postupka,
  • odlukom ili prestankom postojanja osnivača ogranka/predstavništva stranog privrednog društva, i
  • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika (podela, spajanje i sl.).

Likvidacija se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (shodna primena propisa) koje se odnose na prestanak i brisanje privrednih društava.

Likvidacija se sprovodi kada ustanova ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza, ukoliko ih ima, odlukom osnivača. Tom odlukom imenuje se i likvidacioni upravnik koji sprovodi postupak likvidacije i odgovara za zakonitost. Ista počinje danom registracije odluke o likvidaciji u Registru.
Na osnovu knjigovodstvenog stanja likvidacioni upravnik sačinjava početni likvidacioni bilans sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.

Na osnovu stanja obaveza po početnom bilansu likvidacioni upravnik obaveštava sve poznate poverioce o pokretanju postupka likvidacije i poziva ih da prijave svoja potraživanja u zakonskom roku.
U toku likvidacije subjekt likvidacije više ne obavlja redovne poslovne aktivnosti već radi na izmirenju obaveza iz imovine (novčana sredstva, potraživanja, osnovna sredstva i dr.).
Nakon izmirenja obaveza sačinjava se konačni likvidacioni bilans koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja, kao vanredni finansijski izveštaj.
Na kraju likvidacioni upravnik sačinjava izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije sa predlogom raspodele ostatka imovine kojim se utvrđuje likvidacioni ostatak i dostavlja skupštini na usvajanje, nakon čega se može izvršiti brisanje iz Registra, podnošenjem zahteva i propisane dokumentacije.
Ova agencija ima dugogodišnje iskustvo u donošenju akata i registarciji likvidacije, a ukoliko subjekt raspolaže znatnim likvidacionim ostatkom, nakon izmirenja svih obaveza, predlažemo da za likvidacionog upravnika imenujete nekoga iz ove agencije ko ima iskustva u sprovođenju postupka likvidacije i, na kraju, odgovara za zakonitost osnivačima, državnim organima i trećim licima.
Stečaj se sprovodi od strane privrednog suda na predlog poverilaca, u skladu sa Zakonom o stečaju. Postupak počinje donošenjem odluke nadležnog suda o otvaranju stečajnog postupka što se registruje u Registru, podnošenjem zahteva sa prilogom kopije sudske odluke. Takođe, registruju se i sve promene nastale u toku postupka stečaja (zastupnika, obustave postupka stečja i osnivača u slučaju prodaje stečajnog dužnika i dr.), na osnovu sudskih odluka.
Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije (www.apr.gov.rs) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, da bi ste to samostalno uradili treba da imate u vidu i obaveze i odgovornosti koje proizilaze u slučaju brisanja , počev od odgovornosti zastupnika i osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda..

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da, prethodno, konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve moguće aspekte mogućih rešenja.