ZASTUPANJE

Na osnovu datog pismenog punomoćja ili registrovanjem prokure vršimo i usluge zastupanja Vaše firme pred državnim organima, učestvovanjem u upravnim i sudskim postupcima, kao i druga zastupanja, u skladu sa zakonom.