OBRAČUN NAKNADA NA DRUGA PRIMANJA

U slučaju da, kao poreski obveznik ili isplatilac prihoda, imate obavezu obračunavanja i plaćanja tkzv. Poreza i doprinosa po odbitku (ugovori o delu, autorski honorari, zakupi pokretne i nepokretne imovine, prihodi od kapitala, stipendije i td.), vršimo obračune naknade za isplatu sa pripadajućim porezom i doprinosima, dostavlajmo naloge za plaćanje i podnosimo odgovarajuće poreske prijave nadležnim organima.