AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI

U cilju prevencije u sprečavanju nastajanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja u vezi sa radom Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu propisana je obaveza svih poslodavaca u Republici Srbiji da donesu akt o proceni rizika.
Ovim aktom se određuju mere za sprečavanje rizika povreda na radu i profesionalnih oboljenja u vezi sa radom, način i postupak njihovih sprovođenja a u cilju minimiziranja posledica.

Ukoliko poslodavac zapošljava do 10 radnika procenu rizika može izvršiti sam, u propisanoj pismenoj formi.
Ako zapošljava više od 10 radnika poslodavac ili neko od zaposlenih mora polagati stručni ispit iz te oblasti ili angažovati firmu sa odgovarajućom licencom, radi same procene rizika i sprovođenja mera zaštite.

Umesto Vas sačinićemo kvalitetan akt o proceni čime izbegavate zaprećene novčane kazne, propisane u enormnim iznosima.