CENOVNIK USLUGA

OSNIVANJE* (konsultacije, izrada potrebnih akata i zahteva za registraciju sa podnošenjem registru)

Privredno društvo, predstavništvo i ogranak stranog privrednog društva, od  ……………………….. 80 €
Udruženja, sportske organizacije, savezi, od ……………………………………………………………………….150 €
Zdravstvene ustanove (apoteka, specijalna bolnica, dom zdravlja, klinika), od  …………………… 200 €
Ustanove za smeštaj penzionera i starih lica, od ……………………………………………………………….. 200 €
Preduzetnika (sve delatnosti osim zdravstva i veterine) ………………………………………………………. 30 €
Privatne prakse u zdravstvu (ordinacija, poliklinika, apoteka, laboratorija, ambulanta i zubna tehnika) od…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 €
* NAPOMENA : Klijenti sa kojima se nakon osnivanja dogovori dalja saradnja-vođenje poslovnih knjiga ne plaćaju uslugu osnivanja (gratis) ili,ako su pravna lica, plaćaju 50% od cene.

PROMENE (konsultacije, izrada akata, prečišćenog teksta osnivačkog akta i zahteva za registraciju sa podnošenjem registru)

Privredno društvo, predstavništvo i ogranak stranog privrednog društva, od ……………………… 100 €
Udruženja, sportske organizacije, savezi, od ……………………………………………………………………… 50 €
Zdravstvene ustanove (apoteka, specijalna bolnica, dom zdravlja, klinika), od …………………….. 60 €
Ustanove za smeštaj penzionera i starih lica, od ………………………………………………………………… 60 €
Preduzetnika (sve delatnosti), od ……………………………………………………………………………………… 30 €

LIKVIDACIJE I BRISANJE IZ REGISTRA (konsultacije, izrada akata i zahteva za registraciju sa podnošenjem registru)

Pravna lica (pokretanje postupka), od ……………………………………………………………………………….. 100 €
Pravna lica (vođenje postupka), od ……………………………………………………………………………………. 100 €
Pravna lica (brisanje iz registra), od …………………………………………………………………………………… 100 €
Preduzetnici (brisanje iz registra), od …………………………………………………………………………………. 30 €
Preduzetnici (promena pravne forme i nastavak obavljanja delatnosti kao privr. društvo), od…100 €

RAČUNOVODSTVENE USLUGE (pravna lica i preduzetnici koji žele da vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)

Za PDV obveznike i samo finsnijsko knjigovodstvo (usluge), od ……………………………………………120 €
Za klijente koji nisu u sistemu PDV-a i samo finsnijsko knjigovodstvo (usluge), od………………… 70 €
Za PDV obveznike i finsnijsko i robno knjigovodstvo (trgovina), od …………………………………….. 200 €
Za klijente koji nisu u sistemu PDV-a i finsnijsko i robno knjigovodstvo (trgovina), od …………..150 €
Za PDV obveznike i finsnijsko, robno i pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja, dorada), od …… 300 €
Za klijente koji nisu u sistemu PDV-a i pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja, dorada), od…… 250 €

PROSTO KNJIGOVODSTVO I PAUŠALNO OPOREZOVANI PREDUZETNICI

Preduzetnici – obveznici PDV, od ……………………………………………………………………………………….. 100 €

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a, od …………………………………………………………………………. 70 €

Paušalno oporezovani preduzetnici, od ……………………………………………………………………………… 50 €

OBRAČUN ZARADA, NAKNADA ZARADA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH*

Mesečna naknada po zaposlenom ………………………………………………………………………………………. 10 €

* NAPOMENA : ova naknada podrazumeva sve usluge za zaposlenog od sačinjavanja ugovora o radu, prijave na obavezno osiguranje, dostavom markice za zdravstvenu knjižicu ( za zaposlenog i izdržavane članove porodice), upisom radnog staža, do sačinjavanja rešenja (plaćeno, neplaćeno i porodiljsko odsustvo) i potvrda za potrebe kredita, dečije zaštite i slično. Takođe, za obračunate zarade i naknade zarada svih zaposlenih sačinjavaju se nalozi za plaćanje zarada i poreza i doprinosa na zarade, kao i odgovarajuće poreske prijave koje se podnose poreskoj upravi.

OBRAČUN POREZA PO ODBITKU

Obračun poreza na prihode od : zakupa pokretne i nepokretne imovine, od kapitala (dividende, raspodela dobiti); naknade po ugovoru : o delu, o dopunskom radu, o autorstvu, o stipendiranju,o volontiranju i dr. koji se obračunavaju u momentu isplate, od ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 €